SP ČLK č. 11 -   Licenční řád

 

Dle tohoto předpisu je možné požádat o vydání:  

1. licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb.

Lékař splňovat tyto podmínky:

a) atestace v oboru uvedeném v příloze č. 1 k vyhlášce č 77/1981 Sb., nebo nástavbová specializace v oborech uvedených v příloze č. 2 nebo č. 3 k vyhlášce č. 77/1981 Sb., nebo specializační vzdělávání ukončené atestační zkouškou dle § 21 zákona č. 95/2004 Sb., nebo splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb., v daném oboru, nebo splnění podmínek pro získání zvláštní odborné způsobilosti dle § 21e zákona č. 95/2004 Sb.

b) praxe v oboru v délce odpovídající době specializačního vzdělávání v oboru dle zvláštního právního předpisu2). Tato praxe v oboru musí být absolvována v době předcházející podání žádosti s celkovou dobou možného přerušení praxe v trvání maximálně 36 měsíců do dne podání žádosti a v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku. Doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené je do přerušení praxe započtena v rozsahu jedné poloviny této dovolené.

 

2.   licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení  

Pro získání licence musí lékař splňovat tyto podmínky:

a)  získání specializované způsobilosti v daném oboru dle zákona č. 95/2004 Sb., nebo zvláštní odborné způsobilosti dle § 21e zákona č. 95/2004 Sb.,

b)  8 let praxe v daném oboru. Praxe musí být absolvována v době bezprostředně předcházející podání žádosti s celkovou dobou možného přerušení praxe v trvání maximálně 36 měsíců do dne podání žádosti a v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku. Doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené je do přerušení praxe započtena v rozsahu jedné poloviny této dovolené. U bývalých nástavbových oborů dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. se započítává i praxe v základním oboru, maximálně v délce 6 let. U certifikovaných kurzů dle § 21e zákona č. 95/2004 Sb. se započítává i praxe v základním oboru, maximálně v délce 6 let. V případě certifikovaných kurzů musí být praxe mimo základní obor absolvována v posledních 5 letech před podáním žádosti,

c)  splnění podmínek účasti v systému celoživotního vzdělávání lékařů, přičemž splnění těchto podmínek se dokládá diplomem celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 – Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK,

d)  úspěšné vykonání zkoušky před oborovou komisí Vědecké rady komory v případech, kdy byla specializovaná způsobilost získána dle ustanovení § 44 odst. 1 a 2 zákona č. 95/2004 Sb., nebo v případech, kdy lékař, kterému byla uznána specializovaná způsobilost dle části sedmé zákona č. 95/2004 Sb., dosud nesložil zkoušku, jež svým rozsahem odpovídá atestační zkoušce dle zákona č. 95/2004 Sb..

 

K žádosti o licenci je nutné přiložit:

1.   vyplněný formulář (žádost o vydání licence  komory), ZDE

2.  doklady o dosaženém odborném vzdělání (kopii atestačního diplomu nebo kopii dokladu o specializované způsobilosti)

3.   potvrzení o délce praxe.

4.  k žádosti o licenci vedoucího lékaře primáře je nutné navíc přiložit kopii Diplomu celoživotního vzdělávání - vydává kancelář OS na základě předložených dokladů o účasti na vzděl. programech SP ČLK č. 16 (viz výše)

      Odeslat či osobně donést do kanceláře OS, ve kterém je lékař registrován (člen OS ČLK Praha 5 zde)

 

Další dotazy lze získat odesláním dotazu naší kanceláři