Poslední termín k předložení Diplomu do VZP je 31. 1. 2014

 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

 

jak jistě víte, dne 16. 12. 2013 jsem uzavřel s generálním ředitelem VZP Ing. Kabátkem dohodu, na jejímž základě se VZP zavázala výrazně omezit regulace uplatňované za rok 2013 vůči ambulantním specialistům, ambulantním gynekologům a praktickým lékařům. VZP se zároveň zavázala, že bude bonifikovat lékaře – držitele Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.
Metodiku, jak bude VZP postupovat, naleznete v lednovém čísle časopisu Tempus a na webu ČLK. Vedle prodlení způsobeného vánočními svátky realizaci dohody poněkud zkomplikovala skutečnost, že VZP již dříve domluvila se Sdružením soukromých gynekologů podobu úhradového dodatku, který již řady soukromých gynekologů podepsala, přičemž tento dodatek nezohledňuje naši později uzavřenou dohodu. Podobná je situace v segmentu praktických lékařů, kde SPL a SPLDD rovněž odsouhlasily v současnosti rozesílané smluvní dodatky, které naši dohodu také nereflektují. Ani gynekologové, ani praktičtí lékaři však o bonifikace nepřijdou, bez ohledu na to, zda již úhradové dodatky podepsali či nikoliv.
Naším cílem bylo získávání bonifikace soukromým lékařům maximálně ulehčit. Po konzultacích s Úřadem na ochranu osobních údajů tedy ČLK sama k datu 10. 1. 2014 předává VZP seznam všech lékařů, kteří jsou držiteli platného Diplomu celoživotního vzdělávání. VZP na základě tohoto seznamu podle své metodiky navýší úhrady příslušným lékařům automaticky.
Vzhledem k tomu, že pravděpodobně existuje řada lékařů, kteří navzdory výzvám ze strany komory sice možná splňují podmínky celoživotního vzdělávání, ale z nejrůznějších důvodů Diplom od ČLK nemají, vyjednal jsem dodatečně s ředitelem VZP ještě další ústupek ze strany pojišťovny. Lékaři, kteří sice splňují podmínky SP č. 16 a získali tedy za uplynulých 5 let nejméně 150 kreditů za vzdělávací akce garantované ČLK, a nejsou držiteli Diplomu, mohou si o jeho vydání zažádat v kanceláři svého OS ČLK. Pokud diplom oni sami doloží VZP do 31. 1. 2014, pak rovněž získají bonifikaci za rok 2014. Diplomy získané po tomto datu již VZP v úhradách pro rok 2014 nezohlední.
Vzhledem k tomu, že na základě zveřejnění těchto informací lze očekávat zvýšený zájem členů ČLK o Diplomy celoživotního vzdělávání, žádám Vás tímto, aby kancelář vašeho OS ČLK vycházela žadatelům bez odkladu vstříc. Naším společným zájmem je, aby bonifikaci získalo co nejvíce lékařů a lékařek.

 

S kolegiálním pozdravem MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK